Odszkodowania medyczne

Rozwiń sekcję

Odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta za błąd lekarski – najczęstsze przypadki

Błędów lub zaniedbań, do których może dojść w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych z pewnością jest wiele. Każdy przypadek jest inny, ponieważ warunkuje go wiele różnych czynników. Z tego względu poniżej przedstawiamy Państwu jedynie wybrane typy spraw, z którymi najczęściej spotykamy się w naszej praktyce:

 1. Błędy medyczne i zaniedbania związana z porodem
 2. Śmierć bliskiej osoby na skutek błędu lekarza
 3. Błędy związane z nieudzieleniem świaczeń medycznych
 4. Błędy diagnostyczne
 5. Błędy lekarskie podczas zabiegów chirurgicznych
 6. Błędy lekarskie związane z farmakoterapią
 7. Błedy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży
 8. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla dziecka
 9. Błędy i zaniedbania lekarzy dentystów
 10. Zakażenie szpitalne

Prosimy o wybór kategorii z listy powyżej

Błędy medyczne i zaniedbania związane z porodem

Błędy i zaniedbania medyczne związane ze sposobem przeprowadzenia porodu są jednym z częstych oraz najbardziej dramatycznych źródeł roszczeń pacjentów względem szpitali. Tego rodzaju błąd lekarski niesie za sobą poważne i często nieodwracalne konsekwencje zarówno dla dziecka, jak i dla matki oraz całej rodziny. W sytuacji gdy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu, co przyczyniło się do powstania negatywnych skutków zdrowotnych dla dziecka lub matki, oferujemy Państwu pomoc w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty od szpitala.

Z naszej praktyki wynika, że częstymi błędami lekarskimi związanymi z porodem są:

 • Niewykonanie cięcia cesarskiego mimo wskazań medycznych. Zdarza się to kiedy, na przykład, lekarz czy położna podejmują decyzję o kontynuowaniu porodu drogami natury, gdy dziecko (np. wskazuje na to jego waga) jest niewspółmiernie masywne do szerokości kanału rodnego, czyli dziecko jest za duże, aby poród drogami natury mógł odbyć się bez powikłań. W przypadku takiego błędu, w najgorszym przypadku może dojść nawet do śmierci dziecka.
 • Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego. Na przykład w sytuacji, gdy pomimo zagrożonego stanu dziecka (np. osłuchiwanie tętna płodu, odczuwanie ruchów dziecka przez rodzącą, zapisy KTG dają nieprawidłowe wyniki) rozwiązanie ciąży jest opóźniane ze względu na niedojrzałość dziecka (dziecko jest wcześniakiem) lub z innych przyczyn. W sytuacji, gdy stan matki jest ciężki (np. doszło do wystąpienia rzucawki), wykonanie cięcia cesarskiego jest opóźniane z powodu podejmowania kolejnych prób ustabilizowania stanu rodzącej (np. długotrwałe próby obniżenia ciśnienia).
 • Brak badania (ciągłego monitoringu) płodu przed porodem lub w trakcie porodu. Do błędów najczęściej dochodzi w sytuacji, gdy rodząca jest pozostawiona bez opieki ze strony personelu medycznego (często w nocy, w weekend lub w dni wolne od pracy). Gdy pacjentka, a przede wszystkim nienarodzone dziecko, pozostają bez nadzoru ze strony położnej lub lekarza, może dojść do gwałtownego pogorszenia stanu dziecka (np. niedotlenienia wewnątrzmacicznego), które zostanie rozpoznane zbyt późno. Tym samym może dojść do powstania nieodwracalnych skutków w organizmie dziecka (np. uszkodzenia mózgu, skutkującego rozwojem dziecięcego porażenia mózgowego).
 • Nieprawidłowe rozpoznanie stanu płodu przed porodem lub w trakcie porodu. W niektórych sytuacjach może dojść do błędu lekarskiego nawet w przypadku, gdy rodząca oraz jej dziecko są pod stałą opieką personelu medycznego. W takich przypadkach błąd lekarza lub błąd położnej może wynikać z braku wiedzy fachowej oraz często również doświadczenia, które w rezultacie prowadzą do niewłaściwe podejmowanych decyzji. Przykładem może być nierozpoznanie wystąpienia zagrożenia wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub pomimo ewidentnych wskazań do natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego opóźnianie wykonanie tego zabiegu lub prowadzenie porodu drogami natury.
 • Niewłaściwe postępowanie personelu medycznego. W przypadku ciężarnej w ciężkim stanie (np. z urazem mózgu lub z wysokim ciśnieniem tętniczym), nie jest wdrażane właściwe postępowanie (np. niewykonanie zabiegu neurochirurgicznego, niepodjęcie działań zmierzających do obniżenia ciśnienia) lub pacjentka nie zostaje przekazana do innego specjalistycznego ośrodka w celu dalszego leczenia i obserwacji (pacjentki oraz jej dziecka). Zastosowanie podczas porodu nieprawidłowych czynności (np. naciskanie na brzuch rodzącej) lub wybranie nieodpowiedniego sposobu wspomagania porodu (np. zastosowanie kleszczy, próżnociągu).
 • Niewłaściwa opieka poporodowa. W niektórych przypadkach już po porodzie, w trakcie opieki poporodowej, także może dojść do błędu medycznego. Na przykład, nieodpowiednia opieka nad dzieckiem pacjentki (np. brak monitorowania poziomu glukozy u noworodka), u której w ciąży wystąpiła cukrzyca. Brak monitorowania stanu noworodka może skutkować tym, że w wyniku gwałtownego spadku po porodzie poziomu glukozy (cukru) może dojść nawet do śmierci dziecka.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń (zadośćuczynienia, odszkodowania, renty) w związku z błędami i zaniedbaniami lekarskimi, do których doszło podczas porodu są bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół praktykujących lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Śmierć bliskiej osoby na skutek błędu lekarza (błędu medycznego)

Najpoważniejszym skutkiem różnego rodzaju zaniedbań lub błędów lekarzy jest śmierć pacjenta. W przypadku, gdy w wyniku błędu medycznego doszło do śmierci osoby bliskiej (żony, męża, dziecka) możecie Państwo dochodzić od podmiotu odpowiedzialnego za śmierć tej osoby zadośćuczynienia za krzywdę odczuwaną po jej stracie.

Sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej, do której doszło na skutek błędu lekarskiego (błędu medycznego) są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarz

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy związane z nieudzieleniem świadczeń medycznych

Do błędów lekarskich możemy również zaliczyć sytuacje, w których z różnych powodów osobie potrzebującej pomocy medycznej nie zostaje ona udzielona. Na przykład:

 • Chory nie zostaje przyjęty do szpitala specjalistycznego, a wszystkie objawy występujące w tym momencie wskazują na pilną potrzebę hospitalizacji w szpitalu specjalistycznym (np. pacjent z urazem mózgowym nie zostaje przyjęty na oddział neurochirurgiczny).
 • Osobie poszkodowanej odmówiono hospitalizacji. Przykładowo, stan pacjenta zostaje nieprawidłowo oceniony przez personel medyczny (np. przez ratownika medycznego), w wyniku tej oceny zostaje podjęta decyzja, że pacjent nie wymaga hospitalizacji. Natomiast wszystkie objawy wskazywały na to, że obserwacja chorego w warunkach szpitalnych jest konieczna.
 • Personel medyczny zaniechał udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który wymagał pomocy medycznej.
 • Nie przeniesiono pacjenta do szpitala dysponującego specjalistami z określonej dziedziny, chociaż opieka takich specjalistów była w stanie pacjenta kluczowa
 • Nie skierowano pacjenta do placówki medycznej posiadającej lepszy, nowszy lub specjalistyczny sprzęt medyczny (np. MRI, nowszy aparat USG), mimo że do prawidłowej diagnozy lub leczenia było to niezbędne.
 • Skierowano pacjenta do innego podmiotu leczniczego w stanie, w którym konieczne było natychmiastowe udzielenie pomocy. Sytuacja taka ma przykładowo miejsce w przypadku odmowy pomocy choremu, który zgłosił się do szpitala, który w dany nie dzień nie jest wyznaczony do pełnienia ostrego dyżuru w danym rejonie.

Jeżeli na skutek opisanych powyżej lub podobnych zaniedbań dochodzi do powstania nieodwracalnych skutków dla zdrowia osoby poszkodowanej (pacjenta), może ona (a w przypadku śmierci chorego - jego bliscy) dochodzić od podmiotów odpowiedzialnych za te zaniedbania (błędy lekarskie) odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia w związku z błędami dot. nieudzielenia świadczeń medycznych są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy diagnostyczne

Różne czynniki mogą doprowadzić do tego, że personel medyczny błędnie zdiagnozuje stan, w którym znajduje się pacjent. Jednak, nie każda nieprawidłowa diagnoza jest błędem lekarskim. Natomiast w przypadku, gdy istniała realna możliwość prawidłowego rozpoznania stanu chorego, a jedynie niestaranność, zaniedbanie lub błąd lekarza były powodem postawienia nieprawidłowej diagnozy, możemy mówić o błędzie diagnostycznym. Do najczęstszych przyczyn powstania lekarskiego (medycznego) błędu diagnostycznego dochodzi w następujących sytuacjach:

 • Niestaranne zebranie wywiadu z pacjentem, które skutkuje tym, że w stosowanym leczeniu nie zostają uwzględnione tak istotne czynniki jak np. przebyte schorzenia pacjenta, przebyte zabiegi operacyjne, alergie na leki oraz objawy występujące u chorego (np. duża utrata masy ciała w krótkim okresie). Może dojść również do pominięcia przez lekarza istotnych informacji, które zgłasza chory (np. zlekceważenie lub niezwrócenie przez lekarza uwagi na informację o wcześniej doznanym urazie mechanicznym). Przykładem może być sytuacja, w której, u pacjenta po doznanym urazie powstał naczyniak w mózgu, którego objawy przez błąd lekarza były uważane za objawy migreny.
 • Niestaranne zbadanie pacjenta, wadliwe określenie stanu chorego. W tym przypadku zaniedbanie lekarza polega najczęściej na pominięciu takich badań jak np. badanie reaktywności źrenic oraz objawów oponowych - wynik których może wskazywać, że doszło do zaburzenia w układzie nerwowym pacjenta, które wymaga poszerzenia diagnostyki oraz wdrożenia specjalistycznego leczenia. Może również dojść do pominięcia zbadania tzw. objawów otrzewnowych, wyniki których mogą wskazywać na obecność ostrego stanu zapalnego w jamie brzusznej (np. w przebiegu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego).
 • Niewykonanie badań dodatkowych, które są dostępne i niezbędne w stanie chorego. W tym przypadku błąd lekarza może polegać na niewykonaniu wskazanych badań laboratoryjnych (np. poziomu enzymów, wskaźników wątrobowych) lub obrazowych (np. EKG, USG, TK – tomografii komputerowej, MRI – rezonansu magnetycznego). Częstym przypadkiem jest brak zlecenia przez lekarza wykonania u chorego badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, w przypadku podejrzenia zmian w mózgu (np. krwiaku nadoponowego lub podoponowego), powstałych na skutek urazu.

W konsekwencji błędnej diagnozy (rozpoznania) dochodzi przede wszystkim do znacznego opóźnienia rozpoczęcia właściwego leczenia. W niektórych sytuacjach, na skutek błędu diagnostycznego (nierozpoznania choroby), może dojść do powstania poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Taką sytuacją może być np. nierozpoznanie choroby nowotworowej, która zostaje zdiagnozowana dopiero na zaawansowanym stadium, w momencie, gdy możliwości lecznicze są znacznie ograniczone.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia w związku z błędami diagnostycznymi są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy lekarskie podczas zabiegów chirurgicznych

Podczas zabiegów operacyjnych może dojść do różnego rodzaju błędów lekarskich. Do najpoważniejszych możemy zaliczyć:

 • Usunięcie zdrowego narządu. Zwykle do takich sytuacji dochodzi w przypadku pomyłki lekarza podczas operacji dotyczących narządów parzystych (np. jajników, jąder, nerek). Zdrowy narząd może również zostać usunięty w rezultacie wadliwej diagnozy (np. brak ustalenia, że operowany narząd jest objęty procesem nowotworowym).
 • Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta. Do pozostawienia ciała obcego w organizmie chorego może dojść na skutek zaniedbań procedur na bloku operacyjnym (np. w wyniku braku prawidłowego monitorowania używanych podczas zabiegu narzędzi).
 • Wykonanie zbędnego zabiegu. Wykonanie zabiegu, który w stanie pacjenta, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, nie powinien zostać wykonany.
 • Nieprawidłowe wykonanie zabiegu operacyjnego. Na przykład, na skutek braku doświadczenia lub staranności zabieg zostaje wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej (np. wybrano niewłaściwą metodę operacyjną w stanie pacjenta).
 • Brak prawidłowej opieki pooperacyjnej. Brak prawidłowej obserwacji istotnych parametrów życiowych chorego (np. ciśnienia, akcji serca, saturacji), w rezultacie której zaburzenia stanu pacjenta zostają zauważone przez personel medyczny zbyt późno.

Jeżeli w Państwa przypadku doszło do zaniedbania lub błędu lekarskiego podczas przeprowadzania zabiegu operacyjnego, co spowodowało dla Państwa negatywne konsekwencję zdrowotne, możecie Państwo dochodzić od podmiotu odpowiedzialnego za te szkody odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia w związku z błędami powstałymi podczas zabiegów chirurgicznych są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy lekarskie związane z farmakoterapią

W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych może dojść do powstania błędów lekarskich związanych z nieprawidłowym stosowaniem i podawaniem leków. Do najczęstszych sytuacji należy:

 • Podanie niewłaściwego w danym stanie pacjenta leku.
 • Podanie nieprawidłowej dawki leku.
 • Podanie leku, na który pacjent jest uczulony. Do takiej sytuacji może dojść np. gdy lekarz nie uwzględni, przy podawaniu leków, zgłaszanych przez pacjenta alergii (uczuleń) na leki albo personel medyczny niedokładnie zapozna się z wcześniejszą dokumentacją medyczną pacjenta, w której znajduje się informacja o uczuleniach na leki.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w związku z błędami dot. farmakoterapii są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży

W trakcie ciąży, w czasie opieki przedporodowej, może dojść do następujących błędów lekarskich:

 • Brak informacji o chorobach płodu. Błąd lekarza może polega na tym, że widząc nieprawidłowości w rozwoju płodu, nie informuje on ciężarnej w sposób właściwy o stanie dziecka.
 • Brak możliwości podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży (poddaniu się zabiegowi aborcji). W przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, ciężarna ma prawo do przerwania ciąży. Jeżeli ze względu na działania lub zaniechania lekarza prawo to zostaje naruszone, pacjentka może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie tego prawa.
 • Nierozpoznanie u płodu ciężkich i nieodwracalnych wad, mimo że dostępne metody diagnostyczne na to pozwalały.

Sprawy błędów lekarskich związanych z opieką przedporodową (prowadzeniem ciąży) są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Z tego względu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy, zwłaszcza, że na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy lekarskie skutkujące uszkodzeniem zdrowia dziecka (Odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne i renta dla dziecka)

Jeżeli w wyniku błędu lekarskiego doszło do pogorszenia zdrowa dziecka, w imieniu dziecka jego rodzice (opiekunowie prawni dziecka) mogą dochodzić od podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkód odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla dziecka w związku z błędami lekarskimi są często bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Podkreślamy, że współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Błędy i zaniedbania lekarzy dentystów (stomatologów)

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od lekarza dentysty (stomatologa). Odszkodowanie takie należne jest zarówno, gdy podczas leczenia stomatologicznego został popełniony błąd lekarski lub innego rodzaju zaniedbanie, jak i w przypadku, gdy usługa stomatologiczna została wykonana niezgodnie z zapewnieniami dentysty.

W przypadku błędów lekarzy dentystów, możemy Państwu zaoferować pomóc w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia jedynie w najpoważniejszych przypadkach.

Najczęstszymi przypadkami, którymi zajmujemy się są błędy dentystów przy wszczepianiu implantów zębowych. Nieprawidłowe wykonanie takich zabiegów może spowodować znaczne wyniszczenia w organizmie chorego (np. długotrwały stan zapalny dziąseł, rozwój zmian chorobowych w kościach szczęki, objęcie stanem zapalnym zatok przynosowych i szczękowych, przebicie się materiału implantacyjnego do zatok szczękowych, wystąpienie konieczności usunięcia wszystkich implantów i konieczność poddania się ponownemu zabiegowi implantacji itd.). Pomimo czasami ewidentnych dla Państwa oznak popełnienia błędu medycznego, udowodnienie błędu stomatologa może być skomplikowane. Z tego względu, aby uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie pieniężne w przypadku błędu lekarza, warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach przeciwko placówkom medycznym (szpitalom i innym podmiotom leczniczym) w związku z zakażeniami pacjentów.

Tzw. zakażenia szpitalne powstają w większości przypadków w związku ze złym stanem sanitarnym placówki medycznej, używaniem niesterylnego sprzętu lub brakiem odpowiedniej izolacji zakaźnie chorych. Najczęstsze występujące zakażenia bakteryjne i wirusowe są spowodowane przez: gronkowce, paciorkowce, wirusy zapalenia wątroby - WZW, wirus cytomegalii – CMV oraz wirus HIV. Pacjent może domagać się od placówki medycznej, w której miało miejsce zakażenie, odszkodowania za straty finansowe, zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową (ból, cierpienie, konieczność życia z chorobą, przedłużające się hospitalizacje i leczenie) oraz w niektórych sytuacjach także renty.

Pomoc prawnika w sprawach zakażeń szpitalnych znacznie zwiększa szanse na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Są to bowiem sprawy skomplikowane, zarówno pod względem medycznym, jak i prawniczym. Poważne problemy sprawia wykazanie, że zakażenie nastąpiło właśnie w danej placówce medycznej, a nie istniało już wcześniej lub powstało później w związku z innym leczeniem pacjenta. Z tego względu szpitale i ich ubezpieczyciele w większości przypadków odmawiają przyznania pacjentowi odszkodowania i zadośćuczynienia, nie poczuwając się do odpowiedzialności. Jedynym wyjściem w takim przypadku może być skierowanie sprawy do sądu. Sytuacja pacjenta w tego typu procesie jest trudna, głównie ze względu na to, że zwykle nie posiada on kompletnej wiedzy na temat przebiegu leczenia oraz stanu sanitarnego pozwanej placówki medycznej. Dlatego warto skorzystać z naszych usług - mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw medycznych, dlatego wiemy, jakie argumenty mogą być skuteczne zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i w sądzie.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.