Odszkodowania medyczne

Rozwiń sekcję

Odszkodowania za poszczególne rodzaje naruszeń praw pacjenta

Zgodnie z prawem, każdemu pacjentowi przysługuje szereg tzw. praw pacjenta, które powinny być szanowane przez personel medyczny. Jeżeli któreś prawo pacjenta zostanie naruszone w czasie leczenia, co spowoduje u pacjenta szkodę (np. pogorszenie się stanu zdrowia), pokrzywdzony pacjent może żądać odszkodowania. Poniżej przedstawiamy informacje o dochodzeniu odszkodowania, w zależności od tego, jakie prawo pacjenta zostało naruszone przez lekarza, szpital czy inną placówkę medyczną.

Ponieważ zajmujemy się sprawami dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty za naruszenia praw pacjenta, proponujemy poszkodowanym pacjentom oraz ich bliskim kompetentne wsparcie prawne w sprawach dotyczących naruszeń tych praw. To znaczy, w przypadkach, gdy doszło do błędu lekarskiego, a w konsekwencji doprowadziło to do powstania uszczerbku na zdrowiu, utraty zdrowia lub innych negatywnych konsekwencji dla pacjenta.

Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w następujących sytuacjach naruszeń Państwa praw:

 1. Odszkodowanie za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 2. Odszkodowanie za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością
 3. Odszkodowanie za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym
 4. Odszkodowanie za brak natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
 5. Odszkodowanie za naruszenie prawa do informacji
 6. Odszkodowanie za naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 7. Odszkodowanie za udostępnianie informacji związanych z pacjentem
 8. Odszkodowanie za brak poszanowania intymności i godności pacjenta

Prosimy o wybrór kategorii z listy powyżej

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

Podstawowym prawem każdego pacjenta jest otrzymanie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Najczęstsze błędy medyczne polegają właśnie na naruszeniu tego prawa.

W przypadku gdy Państwa leczenie zostało przeprowadzone niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej (czyli niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej), udowodnienie niezgodności postępowania lekarza z tymi zasadami jest sprawą bardzo trudną. Wynika to przede wszystkim z faktu, że określenie wymagań aktualnej wiedzy medycznej, w każdym konkretnym przypadku, wymaga nie tylko teoretycznej wiedzy medycznej, ale znacznie częściej również praktycznej. Ustalając, w jaki sposób powinno było przebiegać Państwa leczenie zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej należy również wyszczególnić, jakie konkretnie działania lub zaniechania lekarza lub innego personelu medycznego były niezgodne z tymi zasadami. Niewątpliwie dla wykazania, że doszło do naruszenia prawa pacjenta do otrzymania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, niezbędna jest zarówno wiedza medyczna, jak i prawnicza.

Z powyższych względów zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy. Przede wszystkim dlatego, że na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierane przez lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Gdy świadczenia zdrowotne nie są udzielane przez personel medyczny z należytą starannością, co w konsekwencji doprowadza do powstania negatywnych skutków dla pacjenta, może on dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty za utratę zdrowia (lub innego rodzaju negatywne konsekwencje), powstałą na skutek działań lub zaniechań ze strony podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Podobnie jak w przypadku naruszenia prawa do otrzymania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, konieczne jest przede wszystkim ustalenie, jak powinno było wyglądać w Państwa przypadku udzielanie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. W dalszej kolejności należy porównać faktyczne postępowanie personelu medycznego z ustalonym „modelowym” postępowaniem w danym przypadku. Przeprowadzenie powyższych ustaleń dla osoby, która nie ma gruntownej wiedzy medycznej oraz prawniczej może być trudnym zadaniem. Dlatego proponujemy Państwu skorzystać z naszej pomocy.

Korzystając z naszej pomocy macie Państwo zagwarantowane, że Państwa sprawą zajmują się profesjonaliści – prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wspierani przez zespół lekarzy.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym

Oprócz tego, że Państwa leczenie powinno być prowadzone przez personel medyczny z należytą starannością, koniecznym warunkiem stawianym przez prawo jest to, aby odbywało się ono również w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. W sytuacji, gdy na skutek naruszenia tych wymagań dochodzi do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub innego rodzaju negatywnych dla niego konsekwencji, pacjent może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie jego prawa do otrzymania świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Częstym skutkiem niedochowania tego wymogu przez placówkę medyczną są zakażenia szpitalne.

Jeżeli podejrzewacie Państwo, że w trakcie Państwa leczenia nie były zachowane odpowiednie wymagania fachowe i sanitarne, możecie skonsultować swoją sprawę z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy zostało popełnione zaniedbanie medyczne. Jeżeli stwierdzimy, że doszło do niedochowania staranności przez personel medyczny, pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne i rentę.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za brak natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych

W przypadku gdy w stanie zagrożenia zdrowia lub życia (np. rozpoczynającego się porodu), pacjentowi nie zostały natychmiast udzielone świadczenia zdrowotne, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji (np. śmierci pacjenta, niedotlenienia rodzącego się dziecka, trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta), pacjent lub jego bliscy (w przypadku śmierci pacjenta) mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od szpitala (pogotowia ratunkowego, przychodni), w którym nie udzielono natychmiastowej pomocy.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do natychmiastowego uzyskania pomocy medycznej, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny). Jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego, pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne lub rentę.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z prawem, pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na leczenie (zabieg operacyjny itp.) lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od personelu medycznego odpowiedniej informacji na temat leczenia. Pacjent ma m. in. prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Ogólnie możemy wyróżnić kilka przypadków naruszeń tego prawa:

 • Brak zgody na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent nie udzielił zgody na operację).
 • Wadliwa zgoda na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent udzielił zgody na piśmie, natomiast zgodę tę należy uznać za wadliwą, bo np. nie dano mu możliwości przeczytania dokumentu, który podpisuje).
 • Przekroczenie granicy zgody wyrażonej na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent wyraził zgodę na określony zabieg operacyjny, ale podczas jego trwania lekarze „samowolnie” i bez konieczności rozszerzyli zakres zabiegu).

W sytuacji naruszenia prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, może on dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.

Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny). Jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego, pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za udostępnianie informacji związanych z pacjentem

Pacjent ma prawo do tego, aby informacja z nim związana została zachowana w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarzy, pielęgniarki), które udzielały pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Oczywiście są to informacje, które personel medyczny uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, czyli np. informacje o przebytych lub obecnych chorobach (np. zakażenie HIV).

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia przez personel medyczny Państwa prawa do zachowania w tajemnicy istotnych informacji np. dotyczących zdrowia i przebytych chorób, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za brak poszanowania intymności i godności pacjenta

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Dodatkowo pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień (np. w ostatnich stadiach choroby nowotworowej).
Częstym przykładem naruszenia tego prawa jest stosowanie uporczywej terapii u dorosłych i dzieci. Uporczywa terapia polega tym, że u nieuleczalnie chorego są stosowane procedury medyczne w celu podtrzymywania jego funkcji życiowych. W rezultacie takie zabiegi przedłużają umieranie pacjenta, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem jego godności. Oczywiście uporczywa terapia nie obejmuje łagodzenia bólu, karmienia, nawadniania oraz innych czynności, które służą dobru pacjenta.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia przez personel medyczny Państwa lub Państwa bliskich prawa do poszanowania intymności i godności, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.

Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.