Zakres usług

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych można skierować sprawę dotyczącą następujących sytuacji (błędów medycznych, błędów personelu medycznego):

 • zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, czyli bakteriami (np. paciorkowcem, gronkowcem opornymi na określone antybiotyki, szczepy patogenne) lub wirusami (np. wirus zapalenie wątroby typu B lub C, WZW B, WZW C),
 • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,
 • śmierci pacjenta, która była następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, np. podanie niewłaściwego leku lub nieprawidłowej dawki leku.

W czym możemy Państwu pomóc?

Rozpocząć postępowanie przed komisją może sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy (tzn. np. w przypadku dziecka mogą to być jego rodzice) oraz spadkobiercy pacjenta, jeżeli doszło do śmierci pacjenta. Jednakże, ze względu na to, że postępowanie to wymaga posiadania zarówno wiedzy prawniczej, jak i medycznej, zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia.

Ograniczenia postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed komisją jest ograniczone następującymi warunkami:

 • Komisje rozpoznają tylko i wyłącznie sprawy odnoszące się do zdarzeń medycznych (błędów medycznych), które miały miejsce po 1 stycznia 2012 roku.
  Postępowanie to stosuje się do zdarzeń medycznych (błędów medycznych) będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumie- niu przepisów o działalności leczniczej.
 • Wniosek należy wnieść w określonym terminie od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym doszło do błędu lekarza lub innego personelu medycznego.
 • Kolejnym ograniczeniem jest to, że w przypadku śmierci pacjenta, rozpocząć postępowanie mogą jedynie jego spadkobiercy. Przy tym konieczne jest przedstawienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia), którą może otrzymać w tym postępowaniu poszkodowany pacjent lub jego spadkobiercy wynosi:
  1. 100 000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta
  2. 300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta